Neoporezivi primici

Često poduzetnici pitaju što sve mogu isplatiti neoporezivo zaposlenicima, a prema iskustvu isto treba ponavljati jer se dane informacije zaborave.

U nastavku je popis mogućih isplata, neoporezivi iznosi i uvjeti pod kojima je iste moguće isplatiti.

Budući da ima dosta teksta i tablice priručnik možete pročitati i skinuti sa dropbox linka

Primici propisani čl.7 Pravilnika o porezu na dohodak:

Tuzemne dnevnice

koje traju više od 12 sati i terenske dnevnice => do 200,00 kn

koje traju više od 8 sati a manje od 12 sati => do 100,00 kn

Inozemne dnevnice

koje traju više od 12 sati i ino terenske dnevnice => do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna

koje traju više od 8 sati a manje od 12 sati => do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna

 

Inozemna dnevnica obračunava se:

 • od sata prelaska granice RH, do sata ulaska u RH kod kopnenog prijevoza
 • 2 sata prije predviđenog leta iz zadnje zračne luke u RH, do sata dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u RH kod zračnog prijevoza
 • od sata polaska broda iz zadnjeg pristaništa u RH, do sata dolaska broda u prvo pristanište u RH kod brodskog prijevoza

Službeni put u više zemalja obračunava se:

 • u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj počinje put, a u povratku dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno
 • za svako zadržavanje u određenoj državi duže od 12 sati, obračunava se dnevnica za tu državu
 • svako zadržavanje kraće od 12 sati pribraja se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati

Izdaci za pribavljanje putničkih isprava, cijepljenje i liječničke preglede koje ne pokriva obvezno zdravstveno osiguranje obračunavaju se i priznaju u visini stvarnih troškova.

 

Vrijedi za tuzemne i inozemne dnevnice:

 • ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera) iznos se umanjuje za 30%
 • ako su osigurana 2 obroka (ručak i večera) iznos se umanjuje za 60%

*noćenje s doručkom ne smatra se plaćenim obrokom

Osiguranim obrokom smatra se i ručak i/ili večera:

– u cijeni kotizacije za prisustvovanja seminarima, stručnim savjetovanjima i slično
– u cijeni karte za putovanje brodom
– u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja ili
– iz sredstava reprezentacije poslodavca.

 

Ako se jedan službeni put odnosi na put u tuzemstvo i inozemstvo, prvo se utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu, uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati provedenih na službenom putu. Ako je ukupno na putovanju osoba provela više od osam, odnosno više od 12 sati, a u inozemstvu manje od osam sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica uzevši u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu.

U slučajevima seminara, savjetovanja i izobrazbe izvan mjesta prebivališta radnika, dnevnice i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe priznaju se pod uvjetom da ne traju dulje od 7 dana.

Službenim putovanjem smatra se putovanje do 30 dana neprekidno, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca, pri čemu je mjesto putovanja udaljeno najmanje 30 km.

Radom na terenu smatra se boravak radnika izvan mjesta prebivališta ili boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca i kada obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu, pri čemu je mjesto rada udaljeno najmanje 30 km.

Dnevnice su naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen.

Troškovi javnog prijevoza koji se odnose na prvi dolazak u odredište i zadnji odlazak iz odredišta službenog putovanja, kao i trošak prijevoza do i od zračne luke smatraju se troškom prijevoza na službenom putovanju i ne podmiruje se iz dnevnice.

Za isplatu dnevnica za službeno putovanje potrebna je vjerodostojna dokumentacija, a obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu.

Vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke:

 • nadnevak izdavanja,
 • ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje,
 • mjesto u koje osoba putuje,
 • svrha putovanja,
 • vrijeme trajanja putovanja,
 • vrijeme kretanja na put,
 • podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat),
 • vrijeme povratka s puta,
 • potpis ovlaštene osobe,
 • obračun troškova,
 • likvidaciju obračuna te
 • izvješće s puta

Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za cestarine, računi za parking, putne karate ili u iznimnim i opravdanim slučajevima preslike putnih karata, računi za smještaj i drugo, bez obzira na način podmirenja izdataka.

 

 

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

locco vožnja => do 2,00 kn po kilometru

Priznaje se temeljem evidencije o korištenju privatnog automobila u službene svrhe koja naročito sadrži slijedeće:

 • opće podatke o poslodavcu i radniku (naziv, ime i prezime, OIB),
 • marka automobila, registarska oznaka vozila,
 • početno i završno stanje brojila – kilometar/sata,
 • relacija i svrha puta te
 • račune za stvarno nastale troškove vezane uz korištenje automobila (računi za parkiranje i slično).​

ili u sklopu putnog naloga za službeno putovanje ako je za prijevoz korišten privatni automobil.

Locco vožnjom smatra se putovanje u mjestu rada i/ili do 30 km od mjesta rada.

 

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom

Priznaju se do visini stvarnih izdataka, a temeljem vjerodostojne isprave i to prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte.

Vjerodostojnom ispravom smatraju se i javno objavljeni odnosno dostupni cjenici ovlaštenih prijevoznika koje su poslodavci radi priznavanja neoporezivih iznosa obvezni osigurati i čuvati u svojim službenim evidencijama odnosno uz putni nalog.

Ne može se isplatiti radnicima koji cijeli mjesec nisu radili odnosno koji su cijeli mjesec proveli na bolovanju ili plaćenom odnosno neplaćenom dopustu u skladu s posebnim propisima, kao ni u slučaju gdje je adresa mjesta rada i mjesta prebivališta radnika ista.

Potpore zbog invalidnosti radnika

 • do 2.500,00 kn godišnje

Poslodavac donosi odluku o isplati potpore.

Potpore za slučaj smrti radnika

 • do 7.500,00 kn

Poslodavac donosi odluku o isplati potpore, te pribavlja osmrtnicu.

Potpore u slučaju smrti člana uže obitelji

 • do 3.000,00 kn

Poslodavac donosi odluku o isplati potpore, te pribavlja osmrtnicu.

Članovima uže obitelji smatraju se bračni drug, roditelji, roditelji bračnog druga, djeca, drugi preci i potomci u izravnoj liniji, posvojena i udomljena djeca i djeca na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

 

Potpore zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana

 • do 2.500,00 kn godišnje

Poslodavac donosi odluku o isplati potpore, te posjeduje doznake liječnika.

Dar djetetu do 15 godina starosti

 • do 600,00 kn godišnje po djetetu

Poslodavac donosi odluku o isplati. Uključuje djecu koja su u tekućoj godini navršila 15 godina.

Potpore za novorođenče

 • do 10.000,00 kn

Poslodavac donosi odluku o isplati i posjeduje rodni list.

Rok do kad se može isplatiti nije propisan Pravilnikom, ali prema pozitivnim propisima novorođenče se smatra do navršenih mjesec dana, u kojem roku je potrebno donijeti odluku o isplati potpore.

Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres i sl.)

 • do 3.000,00 kn godišnje

Poslodavac donosi odluku o isplati.

Jubilarne nagrade za navršene godine staža

 • 10 godina radnog staža – do 1.500,00 kn
 • 15 godina radnog staža – do 2.000,00 kn
 • 20 godina radnog staža – do 2.500,00 kn
 • 25 godina radnog staža – do 3.000,00 kn
 • 30 godina radnog staža – do 3.500,00 kn
 • 35 godina radnog staža – do 4.000,00 kn
 • 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina – do 5.000,00 kn

Poslodavac donosi odluku o isplati i posjeduje elektronički zapis staža.

Može se isplatiti jedino u godini u kojoj radnik navršava određene godine radnog staža.

Gleda se ukupni radni staž, ne samo kod trenutnog poslodavca.

Naknade za odvojeni život od obitelji

 • do 1.750,00 kn mjesečno

Isplaćuje se radniku za rad u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta tog radnika. Poslodavac donosi odluku o isplati.

Obitelji se smatra bračni drug, djeca, posvojenik, udomljeno dijete i štićenik, ako su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i porezni obveznik.

Međusobno se isključuje isplata naknada za dnevnice i naknada za odvojeni život za isti vremenski period.

 

Otpremnine

 • kod odlaska u mirovinu – do 8.000,00 kn
 • kod poslovno uvjetovanog i osobno uvjetovanog otkaza – do 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • kod ozljede na radu ili profesionalne bolesti – do 8.000,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Poslodavac donosi odluku o isplati.

 

Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici nagrađivanja (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)​

 • do 5.000,00 kn godišnje

Poslodavac donosi odluku o isplati.

 

Prehrana radnika

Postoje dva načina isplate od kojih poslodavac može izabrati samo jedan u jednoj kalendarskoj godini. Ako je radnik u toku godine mijenjao poslodavca, tada se do kraja te godine može isplatiti samo ista vrsta naknade i to samo razlika do visine neoporezivog godišnjeg iznosa.

Novčana paušalna naknada za prehranu

 • do 5.000,00 kn godišnje

Isplaćuje se temeljem odluke na račun radnika i nisu potrebni nikakvi dokazi.

Naknada za prehranu temeljem vjerodostojne dokumentacije

 • do 12.000,00 kn godišnje

U tom slučaju računi moraju glasiti na poslodavca i moraju biti podmireni transakcijski, nalogom za plaćanje ili poslovnom karticom.

Troškovi prehrane mogu se na temelju vjerodostojne dokumentacije ostvarivati ili kroz uslugu u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama, te mora biti vidljivo da se radi o kontinuiranoj usluzi za radnike tijekom radnih dana.

 

Topli i hladni napitci

Poslodavac može neoporezivo omogućiti radnicima za vrijeme radnog vremena vodu, tople i hladne napitke (osim onih koji sadrže alkohol). Računi trebaju glasiti na poslodavca i nije ograničen mjesečni iznos.

 

 

 

 

Smještaj radnika

Kao i kod prehrane i ovdje postoje dva načina podmirivanja troškova smještaja radnika.

Troškovi smještaja plaćeni bezgotovinskim putem

Troškovi smještaja mogu se podmiriti  svim radnicima neovisno o trajanju ugovora o radu, neovisno o duljini radnog vremena, te neovisno o udaljenosti mjesta rada od prebivališta odnosno boravišta radnika.

 • do visine stvarnih troškova

Poslodavac sklapa ugovor o najmu u kojem je definirano za kojeg radnika je ugovoren smještaj, donosi odluku o isplati i izvršava isplatu temeljem vjerodostojne dokumentacije.

Vjerodostojna dokumentacija je račun ili ugovor koji poslodavac plaća transakcijski ili obračunski trećoj strani koja iznajmljuje prostor (to može biti smještaj u stanu, kući, apartmanu, hotelu), međutim iz neoporezivog iznosa isključuju se popratni troškovi (npr. troškovi režija, uporaba garaže i slično).

Troškovi smještaja plaćeni na račun radnika

Radnik može i sam sklopiti ugovor o najmu odnosno pronaći smještaj. U tom slučaju obavezan je poslodavcu dostaviti presliku ugovora odnosno računa, koji glasi na radnika, te mu navedeni trošak smještaja poslodavac refundira direktno na tekući račun radnika.

 • do visine stvarnih troškova

Iz računa se isključuju eventualno dodatne stavke kao što su režije, uporaba garaže, i sl.

Ukoliko ugovor ili račun glasi na više osoba radniku se može neoporezivo isplatiti samo njegov proporcionalni dio.

U slučaju da radnik više nema izdataka za smještaj, obavezan je o istom obavijestiti poslodavca.

Dar u naravi

 • do 600,00 kn godišnje

Poslodavac može neoporezivo pokloniti radniku dar vrijednosti do 600,00 kn s PDVom godišnje.

Račun treba glasiti na poslodavca, na računu poslodavac navodi „dar u naravi“ i na kojeg radnika se odnosi.

Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja

 • do visine stvarnih troškova

Redovnom skrbi djece ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju.

Radnik kojemu poslodavac isplaćuje naknadu za trošak redovne skrbi djece obavezan je poslodavcu prije isplate dostaviti izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu ovog troška te kopiju računa.

 

 

Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja

Poslodavac može plaćati premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja za radnika i to:

 • do 2.500,00 kn godišnje ukupno plaćeno bezgotovinskim putem

Da bi navedeno bilo priznat trošak poslodavcu uvjet je da poslodavac mora biti ugovaratelj osiguranja i računi moraju biti plaćeni sa poslovnog računa poslodavca.

 

Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (3.stup)

Poslodavac može uplatiti za radnika u 3.mirovinski stup temeljem ugovora i to:

 • do 6.000,00 kn godišnje ukupno plaćeno bezgotovinskim putem

 

 

 

 • Inozemne dnevnice
  NAZIV DRŽAVE IZNOS DNEVNICE

1. Islamska Država Afganistan 35,00 USD
2. Republika Albanija 30,00 EUR
3. Alžirska Narodna Demokratska Republika 40,00 USD
4. Kneževina Andora 70,00 USD
5. Republika Angola 35,00 USD
6. Argentinska Republika 50,00 USD
7. Republika Armenija 50,00 USD
8. Australija 85,00 USD
9. Republika Austrija 70,00 EUR
10. Azerbajdžanska Republika 50,00 USD
11. Kraljevina Belgija 70,00 EUR
12. Republika Bjelarus 50,00 USD
13. Republika Bolivija 40,00 USD
14. Savezna Republika Brazil 40,00 USD
15. Bosna i Hercegovina 30,00 EUR
16. Republika Bugarska 40,00 EUR
17. Republika Cipar 60,00 EUR
18. Češka Republika 50,00 EUR
19. Republika Čile 40,00 USD
20. Kraljevina Danska 70,00 EUR
21. Arapska Republika Egipat 40,00 USD
22. Republika Estonija 40,00 EUR
23. Savezna Demokratska Republika Etiopija 35,00 USD
24. Republika Filipini 40,00 USD
25. Republika Finska 70,00 EUR
26. Francuska Republika 70,00 EUR
27. Republika Gruzija 50,00 USD
28. Helenska Republika 60,00 EUR
29. Republika Indija 40,00 USD
30. Republika Indonezija 40,00 USD
31. Islamska Republika Iran 60,00 USD
32. Republika Irak 60,00 USD
33. Irska 70,00 EUR
34. Republika Island 80,00 EUR
35. Država Izrael 70,00 USD
36. Jamajka 35,00 US

37. Japan 85,00 USD
38. Republika Jemen 35,00 USD
39. Hašemitska Kraljevina Jordan 35,00 USD
40. Južnoafrička Republika 50,00 USD
41. Kanada 85,00 USD
42. Republika Kazahstan 50,00 USD
43. Republika Kenija 35,00 USD
44. Narodna Republika Kina 50,00 USD
45. Narodna Republika Kina, Hong Kong 95,00 USD
46. Kirgiska Republika 50,00 USD
47. Republika Kolumbija 40,00 USD
48. Republika Kongo 35,00 USD
49. Demokratska Narodna Republika Koreja 40,00 USD
50. Republika Koreja 70,00 USD
51. Republika Kuba 35,00 USD
52. Država Kuvajt 70,00 USD
53. Republika Latvija 40,00 EUR
54. Libanonska Republika 35,00 USD
55. Republika Liberija 40,00 USD
56. Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija 40,00 USD
57. Republika Litva 40,00 EUR
58. Veliko Vojvodstvo Luksemburg 80,00 EUR
59. Republika Madžarska 50,00 EUR
60. Republika Makedonija 30,00 EUR
61. Malezija 40,00 USD
62. Republika Malta 60,00 EUR
63. Sjedinjene Meksičke Države 35,00 USD
64. Republika Moldova 40,00 USD
65. Kneževina Monako 70,00 EUR
66. Republika Mozambik 35,00 USD
67. Kraljevina Nizozemska 70,00 EUR
68. Kraljevina Norveška 80,00 EUR
69. Novi Zeland 70,00 USD
70. Savezna Republika Njemačka 70,00 EUR
71. Islamska Republika Pakistan 40,00 USD
72. Republika Peru 35,00 USD
73. Republika Panama 50,00 USD
74. Republika Poljska 40,00 EUR

75. Portugalska Republika 60,00 EUR
76. Rumunjska 40,00 EUR
77. Ruska Federacija 50,00 USD
78. Kraljevina Saudijska Arabija 50,00 USD
79. Republika Senegal 35,00 USD
80. Republika Singapur 85,00 USD
81. Sirijska Arapska Republika 50,00 USD
82. Sjedinjene Američke Države 95,00 USD
83. Slovačka Republika 50,00 EUR
84. Republika Slovenija 50,00 EUR
85. Srbija i Crna Gora 30,00 EUR
86. Republika Sudan 35,00 USD
87. Kraljevina Španjolska 60,00 EUR
88. Švicarska Konfederacija 80,00 EUR
89. Kraljevina Švedska 80,00 EUR
90. Talijanska Republika 70,00 EUR
91. Republika Tadžikistan 50,00 USD
92. Republika Tunis 35,00 USD
93. Turkmenistan 50,00 USD
94. Republika Turska 50,00 EUR
95. Ukrajina 50,00 USD
96. Republika Uzbekistan 50,00 USD
97. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sj. Irske 70,00 EUR
98. Ujedinjeni Arapski Emirati 50,00 USD
99. sve druge države 35,00 USD

Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Važni Linkovi
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
© 2013. – 2021. Solventa d.o.o. Sva prava zadržana