Nova mjera Porezne uprave “prvi posjet” poreznom obvezniku u primjeni od 01.01.2021. !

NOVOST – „prvi posjet“ inspektora poreznom obvezniku

 

Novost je povratak inspektora u ispostave!

Novom organizacijom Porezne uprave od 8.rujna 2020.godine raspoređeno je 152 inspektora po ispostavama koji će među ostalim odrađivati novu mjeru „prvi posjet“.

Inspektori će obavljati poslove provjere – „prvi posjet“ poreznom obvezniku te poslove ostalih činjenica bitnih za oporezivanje:

 • nadzor
 • procjenu gospodarske snage novog poduzetnika
 • povremenu provjeru podataka radi ažuriranja poreznih evidencija
 • prikupljanje podataka bitnih za oporezivanje provjerom ili nadzorom na terenu
 • praćenje fizičkih i pravnih osoba i njihov status obveznika poreza na dohodak ili dobit
 • praćenje poduzetnika koji ostvaruju dohodak od najma i dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima
 • praćenje obveznika koji ostvaruju poticaje od poljoprivrede i šumarstva
 • sudjelovanje u akcijama nadzora fiskalizacije

Posjet se primjenjuje od 1.siječnja 2021.godine kod novoosnovanih poreznih obveznika nakon upisa u RPO, no prema potrebi obavljat će se i periodične provjere promjene podataka bitnih za ažuriranje poreznih registara.

 

PRVI POSJET poreznom obvezniku

Postupanje prije odlaska u prvi posjet

Prema čl.83 OPZa inspektor je dužan obveznika obavijestiti o dolasku 15 dana prije obavljanja očevida telefonom ili elektroničkom poštom pri čemu treba naglasiti da se ne radi o poreznom nadzoru već o provjeri činjenica bitnih za oporezivanje.

Inspektor provjerava:

 • na kojoj adresi posluje porezni obveznik
 • ima li zaposlenih
 • oglašava li se na tržištu
 • je li obveznik u sustavu PDVa
 • ima li obveznik PDV ID broj
 • je li porezni obveznik poslovao ili trenutno posluje kao osnivač ili odgovorna osoba u nekom drugom društvu ili je vlasnik obrta, te ako da dodatno provjerava je li u poslovanju bilo
 • stečaja i/ili likvidacije
 • otpisa dugova
 • suspendiranja ili odbijanja PDV ID broja
 • poreznog nadzora (jesu li utvrđene nepravilnosti)
 • povezanih društava

Prije dolaska poslat će upitnik kojeg porezni obveznik treba popuniti, a prilikom posjete će neposrednim opažanjem i razgovorom sa obveznikom zapisivati utvrđene činjenice.

 

 

UPITNIK

PITANJA ZA POREZNOG OBVEZNIKA KOD PRVOG POSJETA

 Pitanja o poslovnom prostoru i zaposlenicima:

 1.Obavlja li porezni obveznik djelatnost u vlastitom ili unajmljenom prostoru?

(priložiti vlasnički list/ugovor o najmu/kupoprodajni ugovor)

 2.Detaljan opis poslovnog prostora (veličina prostora, opremljenost, npr. broj stolova u ugostiteljskom objektu, veličina terase i drugi bitni podaci koji se tiču poslovnog prostora, rješenje ureda za gospodarstvo)

 3.Da li je u tom poslovnom prostoru već netko prije poslovao i tko?

 4.Ima li skladište? (vlastito ili unajmljeno-ugovor)

 5.Dugotrajna imovina /Osnovna sredstva/ pozajmice vlasnika (vlastita ili unajmljena-ugovor)

6.Odgovorne osobe i zaposlenici? (imena odgovornih osoba, broj zaposlenika)

 (ime i prezime, e-mail, broj mobitela, telefona) odgovorne osobe i knjigovodstva)

 

Pitanja o poslovanju i transakcijama:

 

1.Koja je glavna djelatnost poreznog obveznika?

Detaljan opis budućeg poslovanja; kojom vrstom robe će poslovati, odnosno koje usluge će pružati; kada očekuje prve promete; gdje će se obavljati poslovanje; kako će se oglašavati na tržištu.

 2.Hoće li porezni obveznik poslovati s EU/trećim zemljama? (isporuke/stjecanja; uvoz/izvoz)

Ako da, s kojim poslovnim partnerima (PDV ID broj, porezni broj; kako je uspostavljen kontakt s njima; na koji način će se odvijati poslovanje)

 3.ma li porezni obveznik otvoren račun u drugoj državi (ako ima u kojoj državi i koji je broj računa) / plaćanje preko pay pal ili Revolut računa ?

4.Ima li porezni obveznik već ugovorene poslove s kupcima/dobavljačima u tuzemstvu ili inozemstvu?

Ako da, koji su to poslovi i poslovni partneri? Postoje li pisani ugovori o suradnji s kupcima/dobavljačima? Da li je porezni obveznik bio u poslovnom prostoru kupca/dobavljača?

(Napomena: kod nabave dobara od nestajućeg trgovca obično nema stvarnih kontakata s direktorom, koji je ionako samo formalno direktor).

 5.Da li su dogovoreni poslovi ugovoreni direktno s kupcem/dobavljačem ili preko posrednika?

6.Na koji način porezni obveznik obično kontaktira s kupcima/dobavljačima? (telefon, e-pošta, Skype…)

 7.Neaktivna i povezana društva (ispis iz PBZO-a u prilogu)  i potvrda poreznog obveznika o udjelima u navedenim društvima

 

Red. br. Neaktivno društvo OIB Prestanak/ brisan iz TS Dugovanje prema PKK prije brisanja iz registra Djelatnost
           
           
           
           

 

Red. br. Povezano društvo OIB Datum osnivanja Dugovanje Djelatnost
   
   
   
   

 

Postupanje tijekom prvog posjeta

Inspektor provjerava podatke upisane u RPO i prikuplja druge podatke bitne za oporezivanje te sastavlja zapisnik u kojem navodi:

 • koga je zatekao na adresi
 • upisuje kontakt osobu – ime i prezime, email, broj mobitela, telefona odgovorne osobe i knjigovodstva ako isti nisu dostavljeni kod upisa u RPO
 • opisuje poslovni prostor
 • ima li skladište
 • ima li vlastita ili unajmljena osnovna sredstva
 • broj zaposlenika
 • hoće li obveznik poslovati s EU/trećim zemljama
 • ima li obveznik već ugovorene poslove s kupcima/dobavljačima u tuzemstvu
 • jesu li dogovoreni poslovi ugovoreni direktno ili preko posrednika
 • na koji način obveznik obično kontaktira s kupcima/dobavljačima

Zapisnik potpisuje inspektor i porezni obveznik/opunomoćenik pri čemu porezni obveznik može iznijeti primjedbu ili odbiti potpisati zapisnik što se obvezno unosi u sam zapisnik.

RPO

Upis u registar poreznih obveznika vrši sam obveznik putem obrasca RPO kao fizička osoba ili nadležno tijelo ako se radi o pravnoj osobi, u roku 8 dana od početka obavljanja djelatnosti.

Ako je porezni obveznik osnivanje pokrenuo putem sustava START, zatražio PDV ID broj i/ili ulazak u sustav PDVa upis u RPO vrši se prioritetno, isti dan po zaprimanju obrasca a najkasnije u roku 48 sati od trenutka zaprimanja.

Prema čl.68 OPZa porezni obveznik je dužan prijaviti sve činjenice bitne za oporezivanje, a osobito premještaj radionica ili stalne poslovne jedinice, početak obavljanja gospodarske djelatnosti, broj poslovnog računa izvan RH, izravno ili neizravno stjecanje više od 50% udjela ili većinskih članskih prava u tuzemnom ili inozemnom trgovačkom društvu, osobe koje su nad njim izravno ili neizravno stekle više od 50% udjela ili većinska članska prava i druge činjenice koje mogu biti od utjecaja za obračun, utvrđivanje i naplatu poreza.

Prijavu činjenica bitnih za oporezivanje potrebno je dostaviti u roku 30 dana od dana nastanka činjenice koju treba prijaviti.

Obrazac RPO podnosi se za dohodak od:

 • obrtničke djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i druge djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke
 • imovine prema čl.56. – 58. Zakona
 • nesamostalnog rada iz ili u inozemstvu i u diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu strane države i međunarodnoj organizaciji ili u predstavništvu ili organizaciji koja u RH ima diplomatski imunitet
 • imovine i imovinskih prava iz inozemstva
 • kapitala i drugog dohotka iz inozemstva
 • obrtničke djelatnosti i djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova uz paušalno oporezivanje prema čl.82. Zakona
 • djelatnosti slobodnih zanimanja iz čl.29. st.2.t.4.

 

Izvor: IJF, Porezni vjesnik 1/2021

 

Članak se može pročitati i skinuti na linku

Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Važni Linkovi
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
© 2013. – 2021. Solventa d.o.o. Sva prava zadržana