STOCK OPTIONS – oporezivanje fizičkih osoba

STOCK OPTIONS – oporezivanje fizičkih osoba

U zadnje vrijeme dosta je upita kako se oporezuju opcijske dionice iz inozemstva, pa sam odlučila napisati ukratko o tome.

Kod opcijskih dionica imamo 2 porezna događaja:

  1. stjecanje opcija
  2. prodaja opcija

Stjecanje opcija

Samim ugovorom su definirani uvjeti dodjele opcijskih dionica, pa tako najčešće imamo:

grant date – datum na koji je primatelj pristao na uvjete ugovora i datum na koji su mu opcijske dionice dodijeljene.

vesting period – razdoblje prije nego što primatelj opcijskih dionica može bezuvjetno raspolagati istima.

vesting end date – datum na koji primatelj stječe pravo raspolaganja opcijskim dionicama.

expire date – datum nakon kojeg primatelj gubi pravo na opcijske dionice ako ih dotada nije realizirao.

U poreznom smislu nama je bitan vesting end date jer je to datum na koji stječemo bezuvjetno pravo raspolaganja opcijskim dionicama.

Stjecanje opcijskih dionica oporezuje se poreznom stopom od 20% i pripadajućim prirezom.

Porezni obveznik dužan je u roku 30 dana od dana stjecanja obračunati i platiti porez i dostaviti JOPPD obrazac Poreznoj upravi.

Porez se uplaćuje na IBAN grada prebivališta/boravišta (provjeriti porezno nadležnu adresu na ePoreznoj) uz model HR68 i poziv na broj 1910-oib obveznika-oznaka JOPPD.

JOPPD obrazac se ispunjava na dan predaje izvješća (u roku 30 dana od stjecanja), vrsta izvješća 8, oznaka podnositelja 4, te se obračunati iznos upisuje na stranici A pod V.2 – Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala.

Na stranici B upisujemo:

1 – redni broj => 1

2 – šifra općine/grada prebivališta/boravišta => (npr. Zagreb 01333)

3 – šifra općine/grada rada => tu upisujemo šifru države iz koje smo primili opcije (npr. Izrael 99376)

( https://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/%C5%A0ifarnik%20dr%C5%BEava_2018.pdf )

4 – OIB stjecatelja

5 – Ime i Prezime stjecatelja

6.1 – oznaka stjecatelja => 1003

6.2 – oznaka primitka => 1003

razdoblje: godina (npr. 01.01.2021. – 31.12.2021.)

11 – iznos primitka oporezivi (osnovica na koju se obračunava porez)

13.3 – dohodak (isti iznos kao pod 11)

13.5 – porezna osnovica (isti iznos kao pod 11)

14.1 – iznos poreza (porezna osnovica x 20%)

14.2 – prirez (iznos pod 14.1 x postotak pripadajućeg prireza, npr. Zagreb x 18%)

16.1 – oznaka isplate => u naravi 5

16.2 – iznos za isplatu (porezna osnovica umanjena za porez i prirez)

Iznos stjecanja je vidljiv iz samog ugovora gdje je navedena grant price i broj dodijeljenih dionica.

Prodaja opcija

Kod prodaje dionica obračunava se porez od 10% i pripadajući prirez na razliku između prodajne cijene i cijene po kojoj su iste stečene.

Primjerice ako je obveznik stekao 100 opcija po cijeni od 10 eura, te sve prodao po cijeni od 50 eura, obračunavamo porez na 100 x 40 eura = 4.000 eura (ako prodaje dio obračunava se broj prodanih dionica x 40 eura).

Obveznik je dužan voditi evidenciju financijske imovine prema metodi FIFO (first in first out).

Porez na kapitalni dobitak obračunava se, plaća i predaje JOPPD obrazac najkasnije do 28.02. tekuće godine za prethodnu godinu, sa oznakom izvješća na dan 31.12. prethodne godine (npr. 21365 za 2021.g., predaja do 28.02.2022.g.), vrstom izvješća 11 i oznakom podnositelja 4, te se obračunati iznos upisuje na stranici A pod V.2 – Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala.

Shema popunjavanja obrasca je kao i u gornjem primjeru osim što su šifre stjecanja i primitka 1003 i 1006, te oznaka načina isplate 1 – na tekući račun.

U izvješće ulaze svi kapitalni dobici unutar određene godine umanjeni za eventualne gubitke unutar godine (npr.troškovi koje je obveznik platio a odnose se na prodaju dionica – naknada brokeru i sl.).

VAŽNO: Porez se ne obračunava ako je od stjecanja dionica do prodaje prošlo više od 2 godine.

 

Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Važni Linkovi
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
© 2013. – 2021. Solventa d.o.o. Sva prava zadržana